Вопрос юристу

Конкурсное сочинение 2 на тему: «Моё отношение к обычаям и традициям моего народа» ( на кабардинском языке)

Конкурсное сочинение 2 на тему: «Моё отношение к обычаям и традициям моего народа» ( на кабардинском языке)

«Зэманым ек1у. Арщхьэк1э урихьэжьэу,

УмышДэ зэик1 ушДышДегъуэжын,-

Сытыц1э ф1ащлли, ц1ыхур шДым щыхьэшДэщ,

Хыф1эбдзэр 1эк1э - дзэк1э къэпщтэжынщ.

(Бемырзэ М.)


Мы нобэрей псалъэмакъым сыхыхьэн ипэ къихуэу сэ куэдрэ сыгупсысащ. Япэрауэ сэ апхуэдэу гъашДэ гъуэгуанэ ин къэзгъэшДакъым хабзэм апхуэдэу куууэ сытепсэлъыхьыну. Ауэ апхуэдэу щыт пэтми, къызгуры1уэ мащ1эмк1э мы псалъэмакъым къыхыхьэ дэтхэнэ зыми садэгуэшэну си гуапэщ.


Ди лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ зэрихьэ хабзэмк1э ц1эры1уэу щытащ. Ик1и а хабзэ дахэмрэ нэмысымрэ къыщежьэр адыгэ унагъуэрщ. Нэхъыжьыф1 зырыс дэтхэнэ унагъуэ узыншэми и щ1эблэр щ1еп1ык1 нэхъыжьхэм къыхуагъэна а ф1ыгъуэшхуэм-лъэпкъ хабзэм. Ц1ыхур дунейм къытохьэри ток1ыж, ауэ абы къыф1ащу псэуху зэрихьа и ц1эр къонэ. Апхуэдэщ лъэпкъри и ц1эр игьэпэжу къэгъуэгурык1уэмэ, и хабзэм хуэпэжын хуейщ - ар налкъутнэлмэсу шДэблэ къыщ1эхъуэм хуихъумэфын хуейщ.Ик1и ар къэзыухъуреихь псоми да1ыгъын хуейщ.


«Унэм зыщыгъаси, хасэм к1уэ», - жи1ащ пасэрейм. Ипэжыжып1эк1э мы псалъэхэр гъащ1эм къыхэк1ащ, мыхьэнэ кууи я1эщ. Уи лъэпкъым къыдек1уэк1 хабзэ дахэхэр уэ умыгъэлъап1эмэ, хамэр къак1уэу пхуигъэлъэп1энукъым.


Мыбдежым жыс1эну сыхуейт, си жагъуэ зэрыхъущи, ди хабзэ дахэхэм а хамэ жыхуэс1эхэм яжь къызэрышДихур. Псалъэм папшДэ, къэсщтэнщ ди адыгэ хьэгъуэл1ыгъуэр - псоми яф1этелъыджэу ек1уэк1ыу щытар. Дэнэ к1уа ди адыгэ фащэ ек1ур? Щхьэ тхъуэжын хуей хъуа ар ину зи шДыб къиха бостей хужьхэмк1э? Къык1элъык1уэу дэнэ щы1э ди макъамэ дахэхэр, ди пшынэ ар къызэрагъэк1ыр? Ит1анэ ди шДалэгъуалэм, джэгум щыхэтым деж уак1элъыплъмэ, ек1уу, зэп1эзэрытуадыгэ макъамэ къыщеуэм деж замыгъэхъейуэ нэхъыбэр щытщ, ауэ дагъыстэн, шэшэн макъамэхэр къеуэн зэрышДидзэу _утыкур яхузэрымыгъэгъуэту къэфэну къыдок1хэр. Щхьэ нэхъ къащтэу п1эрэ ди адыгэ къафэ бжьыф1э, зэп1эзэрытым, уардэм нэхърэ ди гъунэгъу лъэпкъхэм я къафэхэр? Ахэр 1ейщ, дыдейр нэхъыф1щ, жыс1эу къизгъэк1ыу аракъым, ауэ уэ ууейм, уэ къыбдалъхуам къытек1уэни, нэхъ дахи щы1эн хуейкъым. Апхуэдэу си жагъуэ хъур абыхэлл язакъуэкъым-икъук1э ди адыгэ хьэгъуэл1ыгьуэм и пкъыгъуэ куэд к1уэдащ. Абыхэм яп1эк1э ди хьэгъуэл1ыгъуэм и хабзэхэм къемызэгъ куэд къыхыхьащ. Псалъэм папшДэ, нысащ1эмрэ щауэмрэ - мазэ бжыгъэк1э нэхъыжьхэм я нэгу зыкъышДэзмыгъахуэу щытахэр ( ар хабзэт), иджы адэ-анэм я пащхьэм исщ хьэгъуэл1ыгъуэр щек1уэк1ым деж - езыхэр хьэщ1эу къэк1уам хуэдэу,къэзылъхуахэм хуащ1 пшДэм нэхърэ нэхъыбэ абыхэм хуащ1ын хуейуэ, къек1уэл1ауэ хъуам абыхэм ф1эк1а 1уэху ямы1эу. Ар емык1уу къызолъытэ, мис апхуэдэурэ зэ зы лъэпкъым и хабзэ, зэ зы лъэпкъым и фащэ, ит1анэ и къафэ къатщтэурэ шДедзэ дызэрыгушхуэу щыта ди хабзэр к1уэдыжыным. Арауэ п1эрэт Къэзэнокъуэ Жэбагъы «Зэманым дек1ур л1ыф1щ» щ1ыжи1ар.


Пэжщ, зэманым зэхъуэк1ыныгъэ гуэрхэр егъуэт, ауэ зэманым сытхуэдэ зэхъуэк1ыныгъэ имыгъуэтами, укъызыхэк1а лъэпкъыр пшДэжу, укъэзылъхуа адэ-анэм уахуэфащэу , сэ зэманым сыдок1у жып1эу нэхъ лейуэ зумыш,1у дунейм утетын хуейщ. Дэтхэнэ ц1ыхури щылъагъуэгъуаф1эр и хабзэм щытетым дежщ.


«Нэхъыжь зымыгъэлъап1эр щхьэ лъап1эгъуэ ихуэркъым» - же1э адыгэ псалъэжьым. А псалъэжь 1ущым тепшДыхьмэ, нэхъыжьым пш,1э хуэзмышДым адыгэхэм зэи ц1ыхуфэ ираплъу щытакъым, пшДэ зыхуэщ1ыпхъэ ц1ыхуми хабжакъым. Гуапэ зэрыхъущи, нобэр къыздэсым а хабзэ дахэр нэхъыбэм къыддогъуэгурык1уэр. Нэхъыбэм щ1ыжыс1эр яхэтщ ди адыгэхэми адэ-анэ жьы хъуахэр жьыхэр щап1ыж унэм езытхэри. Е пщ1ант1эм язакъуэу къыданэрэ езыхэм къуажэхэм лэжьыгъэ зэрыщымы1эр къагъэсэбэпурэ ежьэжхэурэ мазэ бжыгъэк1э абыхэм я псэук1эр дауэ хъуми зымыщ1эхэр.Сыхуейтди лъэпкъым мисапхуэдэ къыхэмык1ыххэну.Ф1ыгъуэшхуэщ уи унагъуэм жьык1эфэк1э исыну. Абыхэм зэи ущагъэуэнукъым. 1ейм ублашынущ, ф1ым ухуашэнущ.


Ди хабзэхэм утепсэлъыхьын щ1эбдза нэужь, куэд къэпт1эщ1ыфынущ зэхъуэк1ыныгъэ дызыхуэмейхэр и1эу. Псалъэм папщ1э иджыри к1эщ1у игугъу сщ1ынщ ди адыгэ хъыджэбзхэм. Сэ гу лъызотэ ди литературам къыхэщыж образхэм еплъытмэ, абыхэми зэрызахъуэжар. Я хьэл-щэнк1и я зьйыгъыкЪкХи, я зыхуэпэк1эк1и ар абыхэм ещхьыжкъым. Сэ сыкъеджауэ щытащяпэм пщащэхэмрэ щауэхэмрэ зэрызэхуэзэу,зэрызэдэгушы1эу къек1уэк1ыу щыта хабзэхэм.


Мис иджыпстуи апхуэдэу «пщащэ унэ» жыхуа1эр щы1эжу щытам нэхъыф1т_ дэнэ дежи уэрамым ди пщащэхэлл уащыхуэзэ нэхърэ.А зэманым цДыхубзым пщ1эшхуэ хуащ1у щытащ. Уеблэмэ, лъыщ1эж хабзэр щыщы1ам лъэпкъит1 зэбийм ящыщ зэпэувауэ бзылъхугъэр ирихьэл1амэ,я зэзауэр къагьэувы1эу щытащ. Лъэпкъит! лъык1э зэбийр зэригъэк1ужыфт бзылъхугъэм. Ит1анэ , иджыпсту хуэдэу ц1ыхубзыр хунту дэни к1уэфыртэкъм, абы и дэлъху е и благъэ щ1алэ игьусэн хуейт. Абыхэм а хъыджэбзым зэи лей къытрагъхьэнутэкъым, я псэр ята папшДэ.


Зи хабзэ еппДыжыр, и лъэпкъым епц1ыжауращ къызэрысщыхъури, сыхуейт хамэ хабзэ мыхъумышДэхэм зыдедмыгъэхьэхыу ди хабзэ дахэ дунейпсом ц1эры1уэ дызэрыщыхъуар тхъумэну, абы дытету дыпсэуну.Псори дыхуейщ узыншагъэ, насып, тыншыгъуэ, мылъкушхуэ, уеблэмэ, къыщыхъу щы1эщ абыхэм хущ1экъуурэ хабзи, нэмыси, ани, ади щащыгъупщэ. Ауэ сэ сыхуейт си эпиграфым зэрыжи1эм хуэдэу, « 1эк1э хыф1эддзэр - дзэк1э къыщытщтэжын зэман димыхуэну».Нобэ къетхьэжьа псалъэмакъэыр гъуэгугъэлъагъуэ тхуэхъуу адэк1э, къытпэщылъ гьашДэм лъэбакъуэ хуитк1э, ди щхьэр лъагэу 1этауэ, ди хабзэр, ди напэр, нэмысыр тхъумэжу дрик1уэну.


Сочинение  Темирова Темирлана, 

ученика 8-го класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОШ №25 г.о. Нальчик,

Руководитель: учитель кабардинского языка и литературы МКОУ «СОШ №25»

Пшеунова Т. А


Количество просмотров: 45896

Возврат к списку

21.02.2015 Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». Проверив письма, мы размещаем их в газетах «Коммерсантъ» (Москва), в газетах «Ставропольская правда», «Ставропольский бизнес», на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире «Первого канала», на телеканалах ГТРК «Ставрополье», «СТВ», а также в 51 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в различных регионах РФ.


Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего собрано $183,5 млн. В 2015 г. – 114 864 354 руб.


Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник». Президент Русфонда – Лев Амбиндер, лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиа-бизнеса».


Реквизиты: 

Благотворительный фонд «РУСФОНД», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение (фамилия и имя ребенка). НДС не облагается.

Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс 8-(495)- 926-35-63.


Русфонд в Ставропольском крае: 8-928-328-02-09, rusfond26@mail.ru, sk-news@mail.ru бюро Русфонда в Cтавропольском крае.

21.02.2015 Русфонд: Как помочь ребенку

Основные способы перевода пожертвований в Русфонд

1.Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (Например: Пожертвование на лечение Имя Фамилия (ребенка в данной публикации СМИ). НДС не облагается).

2. Через терминал QIWI (КИВИ)

Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем кнопку «Благотворительность» и Русфонд («Российский фонд помощи»). Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Ставропольского края или конкретному ребенку, то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону: +7 (928) 328-02-09.

3. Через банковскую карту

Зайдите на страничку Русфонд в Ставропольском крае http://rusfond.ru/stavropol, выберите раздел «Как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

4. Другие способы

На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс.Деньги, «Contact» и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

21.02.2015 Оправдание добра: Улыбка ребенка объединяет миллионы людей
Дорогие друзья!  SK-NEWS.RU  поддерживает благотворительный проект Русфонда, стартовавший в Ставропольском крае. Эта страница будет выходить регулярно с письмами попавших в беду людей. Им нужна помощь, у них тяжелобольные дети и нечем платить за спасение. Вообще-то эта страница для всех: для отчаявшихся людей и для людей сострадательных, способных помочь.

Пять социальных проектов незрячего, но смотрящего далеко вперед Алексея Фитисова
17.09.2014 Пять социальных проектов незрячего, но смотрящего далеко вперед Алексея Фитисова
Алексей Фитисов помогает людям с ограниченными возможностями здоровья найти себя в жизни. Несмотря на то, что сам является инвалидом по зрению I группы, ведёт весьма активный образ жизни.

“Общество книголюбов Кабардино-Балкарии” живо, благодаря общественникам
12.09.2014 “Общество книголюбов Кабардино-Балкарии” живо, благодаря общественникам
Где найти Общество книголюбов в Нальчике – знают многие. Наш адрес не изменился, хотя мы уже давно живём при другом социальном строе, можно сказать, в другой стране.


детское игровое пространство в ресторане
Цель сотрудничества КБГУ и ITV|AxxonSoft – создание 1000 рабочих мест
Стратегическая сессия по экспертной оценке программы развития КБГУ
ФоРГО призывает против использования детей в политических несанкционированных акциях
Георгий Вилинбахов: Студентам КБГУ – о языке геральдики
Маяковка запустила новый проект
Ю.Альтудов: КБГУ готовится к участию в программе “Приоритет 2030”
Константин Костин возглавил рейтинг политтехнологов
В Маяковке состоялась презентация аудиоиздания «Народ Книги», приуроченная к годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков
"Интервью дня" с руководителем общественной организации помощи молодым инвалидам "Жизнь без границ" Н.Н. Коваленко
Что бы почитать? Новинки литературы
В. Грусман: Социальная составляющая - в фокусе внимания руководства КБГУ

Мы в социальных сетях


Подписка

Северо-Кавказские новости

Календарь новостей

Январь
2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28
29
30
31
31